Anders Kvanta

Stamcellsbehandling vid retinal- och makuladegeneration

Den vanligaste orsaken till svår synskada är celldöd i ögats näthinna, retinal degeneration. Vanligast är makuladegeneration där näthinnans gula fläck drabbas i båda ögonen. Sjukdomens två slutstadier, geografisk atrofi och våt makuladegeneration kan förekomma var för sig eller samtidigt. 

Vid geografisk atrofi dör näthinnans olika synceller, vid våt makuladegeneration bildas istället skadliga blodkärl. Blodkärlsbromsande läkemedel kan ofta stabilisera synen men kräver livslånga injektioner i ögat. 

Ett annat problem är utveckling av samtidig geografisk atrofi som idag saknar behandling. Behandling av våt makuladegeneration behöver förbättras medan terapi vid geografisk atrofi behöver utvecklas. 

Vår grupp har under många år studerat och utvecklat behandling vid våt makuladegeneration. Med det aktuella projektet vill vi utveckla en helt ny typ av terapi där både våt makuladegeneration och geografisk atrofi behandlas. Vår plan är att tillverka näthinneceller som producerar blodkärlshämmande proteiner. 

Näthinneceller framställs från stamceller som efter genetisk manipulation transplanteras till djurmodeller unikt framtagna för projektet. I förlängningen planeras inledande försök på patienter med svår sjukdom. Förhoppningen är att projektet ska lägga grunden till en verklig bot vid makuladegeneration, vår vanligaste orsak till svår synnedsättning.

Projektet kan även ge värdefull kunskap om hur andra retinala degenerationer som retinitis pigmentosa ska kunna behandlas.

Odlade blodkärlsceller

Odlade blodkärlsceller från human näthinna.