Boel Bengtsson

Long-term effect of delayed anti glaucoma treatment in eyes with manifest glaucoma

Bakgrund: 

Glaukom är en kronisk progressiv sjukdom. Ögontryckssänkande behandling har en positiv effekt på sjukdomsförloppet, men behandlingen är livslång. Frågeställningar: Kan behandling av glaukom uppskjutas tills progress påvisats i ögon med inget eller måttligt förhöjt ögontryck? Ökar livstids- långtids- risken för att utveckla menlig försämring av synfunktion i jämförelse med tidigt insatt behandling?

Arbetsplan: 

Early Manifest Glaucoma Trial (EMGT) är en longitudinell behandlingsstudie av patienter med nyupptäckt glaukom som följts prospektiv med start 1992. Uppföljningen inom studien avslutades vid 2013 års utgång då 43% av de inkluderade fortfarande var i livet. Initialt randomiserad till behandling behandlades med ögontryckssänkande medel eller ingen behandling. Behandling startades eller intensifierades först när sjukdomsprogress hade påvisats. Resultat från 2002 visade att trycksänkande behandling hade gynnsam effekt på sjukdomsförloppet och behandlingen av alla påbörjades. Patienterna har därefter följt vid kliniken med årliga studieprotokoll. Vi ämnar nu jämföra de två behandlingsgrupperna avseende synfunktion (visus och synfält).

Betydelse: 

Finner vi ingen skillnad mellan grupperna ter det sig onödigt att leta efter tidiga tecken på glaukom hos patienter som kontrolleras pga misstänkt glaukom. I stället bör dessa resurser satsas på de som redan har manifest glaukom.

Boel Bengtsson