Gauti Jóhannesson

Blodflöde i arteria ophtalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom


Glaukom är en kronisk sjukdom som ger upphov till skador i synnerven och synfältet, och som obehandlat ofta leder till blindhet. Vad som orsakar sjukdomen är inte helt känt, men ett förhöjt ögontryck bidrar till utvecklingen av skadorna. Ögontrycket kan dock vara normalt i vissa former av glaukom. En del av glaukompatienterna har beläggningar på strukturer i ögat, så kallade exfoliationer, som kan förvärra sjukdomsbilden och dessa är särskilt vanliga i norra Skandinavien. Oavsett vilken typ av glaukom det gäller, är den enda möjliga behandlingen att sänka ögontrycket men denna behandling kan i bästa fall minska risken för ytterligare skador och göra förloppet långsammare. Således finns ingen botande behandling för glaukom. 

I Umeå finns ny teknik för flödesmätningar, faskontrast-magnetkamera (PC-MRI) och med denna har vi lyckas mäta blodflödet i ögats största blodkärl, arteria ophthalmica, på friska individer. 

Det här förslagna projektet syftar till att bygga vidare på lovande resultat på friska individer genom att studera hur blodflödet i ögats största blodkärl är hos tre principiellt olika grupper av patienter med hjälp av PC-MRI samt ögonundersökningar inklusive ögontrycksmätning. Tidigare obehandlade patienter behandlas därefter med trycksänkande droppar och upprepar alla undersökningar för att studera hur blodflödet påverkas av en sänkning av ögontrycket. Projektet syftar även till att undersöka om det återfinns skillnader i blodflöde mellan individer med exfoliationer (beläggningar i ögat) och individer utan exfoliationer. 

Sammantaget syftar det förslagna projektet till att med hjälp av nya högteknologiska metoder öka kunskapen om glaukomsjukdomens förlopp och orsak genom att studera hur blodflöde in till ögat samt i hjärnan skiljer sig från friska individer och mellan olika patientgrupper.  Vi hoppas att forskningen skall hjälpa oss att bättre förstå glaukomsjukdomen och hitta biomarkörer som kan skapa förutsättningar för utvecklandet av nya behandlingsalternativ i framtiden.


Gauti Jóhannesson