Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom

Patienter med demenssjukdomen Alzheimers sjukdom (AD) uppvisar ofta förändringar på näthinnan. 

Till exempel är deras näthinnan tunnare och de har färre antal ganglion celler (nervceller som utgör synnerven). Förändringarna skulle kunna ligga bakom några av de visuella problem AD patienter upplever, men även den ökade risken för maculadegeneration som man ser hos denna patientgrupp. 

Vad förändringarna i näthinnan beror på vet man dock inte, men nya studier har visat att vissa typer av protein ansamlas i näthinnan hos AD patienter. Proteinerna, som kallas amyloid beta och p-tau, är sedan tidigare välkända inom AD forskningen och man vet att de bildar giftiga ansamlingar i hjärnan som leder till nervcellsförlusten (och därmed minnesförlusten) som kännetecknar sjukdomen. Om liknande ansamlingar i näthinnan kan leda till ganglion-cellsförlusten som ses hos AD patienter vet vi inte idag. För att undersöka detta behöver vi en enkel metod som kan mäta proteinansamlingar i näthinnan på patienter. 

I den här studien undersöker vi om bio-prober skulle kunna användas för att utveckla en sådan metod. Bio-proberna som vi använder lyser upp när de binder in till ansamlingarna av amyloid beta och p-tau. Ljuset som uppstår kan sedan avläsas mha av enkla instrument som finns på de flesta ögonkliniker. Projektet är i sin uppstartsfas och vi vill börja med att undersöka hur bra och specifikt proberna binder till olika typer av proteinansamlingar. Detta gör vi genom att analysera probernas inbindning till näthinnor i från avlidna AD patienter. Genom att även analysera antalet ganglionceller och förändringar i genuttryck i samma material kan vi ta reda på om mängden proteinansamlingar (dvs mängden inbundna prober) är kopplat till ganglioncellförlust eller andra sjukdomsrelaterade förändringar. 

Om våra studier visar att inbindning av bio-proberna kan fånga AD relaterade näthinneförändringar kan vi påbörja nästa steg mot utvecklandet av ett diagnostiskt verktyg. Ett sådant verktyg, där ljuset från inbundna bio-prober fångas upp i en enkel ögonundersökning, skulle inte bara vara viktig vid diagnostisering av Alzheimer sjukdom utan öppnar även upp för utvecklandet av liknande diagnostiska verktyg för andra ögonsjukdomar där ansamlingar av specifika protein leder till synpåverkan.

 

Malin Wennström
Malin Wennström