Faktor H som ny behandlingsform vid åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersförändringar i gula fläcken i näthinnan gör att bland annat våra synceller och underliggande epitelceller förtvinar och dör vilket orsakar nedsatt synskärpa och synbortfall. Förändringar i gula fläcken, åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) drabbar vanligen äldre människor och är den vanligaste orsaken till synbortfall i västvärlden men trots ihärdig forskning inom området så saknar sjukdomen botande behandling. En del av vårat immunförsvar: komplementsystemet har visat sig vara aktivt vid AMD. Komplementsystemets består av et 50-tal proteiner vilka aktiveras genom tre olika aktiveringsvägar på ett kaskadlikanande sätt. Komplementsystemets huvudsakliga uppgifter är bland annat att ta hand om renhållningen i kroppen, förmedla inflammationsreaktioner, märka in främmande ytor/organismer för att underlätta nedbrytning mm. För att hindra en allt för snabb aktivering och för att skydda kroppens egna celler regleras komplementsystemet av olika lösliga och membranbundna regulatorer.

Vår forskning inriktar sig på att undersöka komplementsystemets olika proteiner vid experimentell AMD och vår förhoppning är att vår forskning ska bidra till ökad förståelse om neurodegenerativa sjukdomar såsom AMD och då varför våra synceller och underliggande epitel i ögats näthinna drabbas och förtvinar. Man vet idag att vårat komplementsystem är involverat vid AMD och mutationer av flertal olika komplementproteiner predisponerar för utvecklingen av AMD och däribland regulatorn faktor H.

Stipendiet ger oss möjlighet att mer ingående undersöka om faktor H har betydelse för utvecklingen av AMD och om det går att hindra den förtvining och celldöd som sker vid utvecklingen av sjukdomen. Vår förhoppning är att det i framtiden ska leda till nya behandlingsformer för att hindra, fördröja och/eller hindra utvecklingen och progressionen av AMD.

Camilla Mohlin
Camilla Mohlin