The localization and timing of post-translational modifications of BDNF in extremely preterm infants

Projektets huvudfokus är sjukdomen prematuritetsretionopati (ROP) vilket är en allvarlig sjukdom som kan, om behandling ej inleds i tid, leda till blindhet. Enda sättet att ställa diagnos är via upprepade ögonundersökningar, mellan 2-20 stycken per barn där man följer utvecklingen av blodkärlen på näthinnan. I dagsläget ögonscreenas i Sverige alla barn födda före graviditetsvecka 31, trots att endast färre än 10% totalt kan komma att behöva behandlas. Ögonundersökningar har i tidigare studier visats vara stressande för barnet. 

Prediktionsmodeller skulle kunna användas för att minska antalet undersökningar utan att riskera att missa att undersöka ett barn i tid. Vi har utvecklat en prediktionsmodell baserad på vikt (WINROP). Vår målsättning är att komplettera denna prediktionsmodell med så kallade biomarkörer, faktorer i blodet som skiljer i nivå mellan de som blir sjuka och de som inte blir det. Målet är att undersöka om biomarkörer skulle kunna förbättra den individuella risk-bedömningen vid en tidig tidpunkt.

Vi har tidigare visat att individer som utvecklar ROP har lägre nivåer av tillväxtfaktorn Brain-Derived Neutrophic Factor (BDNF) två veckor efter födseln. Det finns även genetiska kopplingar mellan BDNF och ROP. BDNF är en faktor som har betydelse för tillväxt av nervceller och som har visats ha stor betydelse för hjärnans utveckling både i fosterlivet och efter födelsen. BDNF förekommer i blodet i flera varianter och dessa varianter verkar ha olika funktioner vilka delvis har motsatt effekt vad det gäller nervcellernas överlevnad. Vi är därför intresserade att med modern teknik studera de olika varianterna av BDNF och dess koppling till utveckling av sjuklighet hos för tidigt födda barn. Vår hypotes är att BDNF är en viktig tillväxtfaktor involverad i fortsatt utveckling av det för tidigt födda barnet och specifikt vid utveckling av hjärnans utveckling och ögonsjukdomen ROP.

Chatarina Löfqvist
Chatarina Löfqvist