Lins-, och näthinneförändringar vid tryckkammarbehandling

Tryckkammarbehandling innebär att patienten andas ren syrgas i en tryckkammare, alltså vid ett högre tryck än normalt. Forskningen har sedan tidigare visat att behandlingen kan ge synförändringar då flera patienter i upprepade studier utvecklat närsynthet. Denna är i regel övergående och synen brukar återställas efter avslutad behandling. I en studie undergrupperades patienter i de med intakt ”egen” lins och i de med utbytt lins. I den senare undergruppen, d.v.s. de som genomgått grå starr-operation, sågs inte samma tendens till utveckling av närsynthet, därmed drogs slutsatsen att förändringarna måste bero på rubbningar i linsen. 

I vår egna, publicerade forskning, har vi funnit ett liknande skifte mot närsynthet som det som presenterats ovan. Denna var hos de allra flesta övergående. Även linsens kärna studerades och graderades. Där kunde en ökad grumlighet och -färgton iakttas. Denna process visade inga tecken på tillbakagång efter avslutad behandling, utan fortgick snarare även då terapin upphört. Samma förändring i linsens kärna ses vid den vanligaste typen av grå starr, nämligen åldersrelaterad kärnskleros.

Studien ger stöd för hypotesen att fria syreradikaler orsakar skada på linsen som i sin tur leder till grå starr. I det nästkommande, planerade projektet åsyftas att bättre kartlägga ögonkomplikationer vid tryckkammarbehandling, i synnerhet skada på linsen och sjukliga kärlförändringar i näthinnan. Den nya kunskapen kan i förlängningen leda till aktiva åtgärdande, såsom att erbjuda bättre patientinformation och kontroller vid tryckkammarbehandling. Denna kunskapsvinning kan potentiellt sett även överföras till förståelsen av utvecklingen av närsynthet, grå starr och näthinnesjukdomar i stort. Projektet har fått godkännande av den Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och kommer att utföras vid ögonkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med tryckkammarenheten.

 

 

 

Philip Riedl
Philip Riedl