Komplikationsrisker med grå starrkirurgi

Operation av grå starr är västvärldens vanligaste ingrepp med ca 120 000 operationer utförda enbart i Sverige under 2018. Kirurgin är i mycket stor utsträckning förenad med goda resultat, men risken för komplikationer som uppstår under eller efter operationen är inte helt obefintlig.

Med detta projekt avser vi att kartlägga och kvantifiera risker för komplikationer som kan uppstå vid grå starroperation (skada på linskapseln och på linsens upphängningsmekanism).

Detta möjliggör identifiering av patienter vars ögon skulle kunna löpa stor risk för komplikation. Denna information kan sedan användas som underlag inför ingrepp; dels för att förbereda patienten inför de ev konsekvenser som en komplikation kan medföra, dels för att sjukvården skall kunna rikta sina resurser inför ingreppet.

Speciellt vill vi undersöka förekomsten komplikationer hos patienter som tidigare genomgått anti-VEGF behandling. Denna behandling ges vid den våta sjukdomen av gula fläcken, våt AMD.

Eftersom grå starroperationer och anti-VEGF behandling rapporteras till kvalitetsregistren Nationella Kataraktregistret samt Svenska Makularegistret, avser vi att genom att samköra dessa register, identifiera riskfaktorer utifrån de uppgifter som rapporteras till registren.

Befintliga studier har identifierat riskfaktorer för komplikationer vid grå starrkirurgi, men de mest omfattande studierna är baserade på lokala databaser och register som omfattar ca 55.000 – 65.000 operationer

Kataraktregistret omfattar för perioden 2010 – 2018 ca en miljon operationer och Makularegistret ca 20.000 ögon. Detta är världsunikt och gör det möjligt att med stor precision identifiera faktorer som är förenade med ökad risk vid kataraktkirurgi.

Poya Hård Af Segerstad
Poya Hård Af Segerstad