Att förutse och förebygga död i uvealt melanom

Malignt melanom utgånget från ögats åderhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Vid det tillfälle tumören upptäcks har färre än fem procent av våra patienter kliniskt upptäckbara dottersvulster.

Över tio till femton års tid utvecklar dock nästan hälften av patienterna sådana, även om ögat redan tagits bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt, oftast redan innan denna har upptäckts. Dessa mikrometastaser kan sedan ligga vilande i flera år i framförallt levern. När de väl börjar växa till dottersvulster som kan upptäckas med röntgenundersökningar är prognosen mycket dyster med en medelöverlevnad på endast fyra till femton månader.

Till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats alls sedan 1970-talet. Uvealt melanom framstår därmed som en tumörsjukdom med svårförutsägbar, hög dödlighet och begränsade behandlingsmöjligheter.

Detta vill vi råda bot på med vår forskning genom nya, träffsäkra och smärtfria tester för att hitta de patienter som har störst risk. Detta syftar i slutändan till att identifiera en grupp patienter som kan erbjudas experimentell behandling.

Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar