GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter

Cirka 100 000 personer i Sverige har glaukom (grön starr), en av våra vanligaste åldersrelaterade ögonsjukdomar. Nästan var femte person blir helt blind under sin livstid och många fler synhandikappade. Glaukom orsakar skador på näthinnans nervfibrer och synnerven, vilket leder till synfältsdefekter. Detta betyder att delar av vidvinkelseendet försämras eller försvinner. Glaukom är en livslång sjukdom, som inte kan botas och synfältsskadorna kan inte repareras. Sjukdomsförloppet kan dock bromsas och ibland stoppas med ögontryckssänkande behandling.

Tidigare studier visar att sänkning av ögontrycket är gynnsam för sjukdomsförloppet, även hos patienter med normalt ögontryck. Man har även visat att sjukdomsförloppet varierar mycket mellan olika patienter och att behandlingen av glaukom måste anpassas till patientens individuella behov.

Vi glaukomforskare i Malmö och Umeå har därför startat en ny multicenterstudie – Glaucoma, Intensive Treatment Study (GITS) med syfte att ta reda på hur vi bäst behandlar patienter med nyupptäckt glaukom. Vi vill ta reda på om dagens konventionella sätt att behandla patienter med nyupptäckt glaukom är effektiv. Vår hypotes är att med dagens riktlinjer äger en betydande försämring rum hos många patienter innan den hinner upptäckas och leda till mer intensiv behandling. En mer intensiv (tre trycksänkande substanser i två flaskor samt laserbehandling) behandling redan från början skulle kunna rädda både synfunktion och leda till ett minskat behov av besök i sjukvården. Nackdelar skulle kunna vara mer biverkningar av behandlingen, sämre följsamhet och kanske sämre livskvalitet. Detta kommer vi också undersöka.

Rekryteringen av studiedeltagare avslutades 2017, då planerade 242 patienter inkluderats. Studien förlöper helt enligt plan och beräknas vara avslutad år 2022, efter 5 års uppföljning.

Resultatet av GITS kommer förhoppningsvis att få stor klinisk betydelse. Om intensivare behandling är bättre går detta snabbt att omsätta i klinisk rutin. Yttersta syftet är att minska synhandikapp orsakat av glaukom.

Christina Lindén
Christina Lindén