Diabetesretinopati och SGLT2-behandling hos patienter med nydebuterad typ 2 diabetes - en delstudie i SMARTESTstudien

Nya läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2 har under senare år blivit tillgängliga och fått allt större användning. En grupp nya läkemedel är de sk SGLT2-hämmarna, som verkar genom att minska återupptag av glukos i njurarna, vilket i sin tur leder till att överskott av glukos utsöndras med urinen. I kliniska prövningar har man visat god effekt av SGLT2-hämmare på metabol kontroll och även på kardiovaskulär sjuklighet men kunskapen om möjliga effekter på diabeteskomplikationer i ögat är ofullständig. För en annan grupp nya diabetesläkemedel, GLP1-analoger, har man funnit ökad risk för ögonkomplikationer.

SMARTEST-studien (The SGLT2-inhibitor or metformin as standard treatment in early stage type 2 diabetes-trial) är en svensk prospektiv multicenterstudie som skall jämföra SGLT2-hämmare med den äldre standardbehandlingen metformin vad gäller dödlighet, makro- och mikrovaskulära komplikationer inklusive ögonkomplikationen diabetesretinopati och även tid till behandlingsstart med insulin hos patienter tidig typ 2 diabetes. Patienterna skall följas i 4 år. Uppföljningen skall ske med data från kvalitetsregistret Nationella Diabetes Registret (NDR). I studien planeras 4300 patienter att inkluderas, varav beräknas ca 1000 patienter i Uppsala/Örebroregionen. Studien har stöd från Vetenskapsrådet.

I denna delstudie i SMARTEST kommer vi att kartlägga förekomst och utveckling av diabetesretinopati med hjälp av ögondata från NDR. Screening för diabetesretinopati sker med ögonbottenfotografering och resultaten rapporteras in till NDR.  Arbetet kommer att inledas med validering ögondata i NDR genom att för en subgrupp av patienter inkluderade i SMARTEST jämföra med källdata för NDR-rapporteringen.


Studien kommer att kunna ge uppdaterad kunskap om förekomst av diabetesretinopati bland patienter i Sverige med tidig typ 2 diabetes mellitus. Studien kommer vidare att ge viktig kunskap om hur moderna diabetesläkemedel i gruppen SGLT2-hämmare påverkar ögonen jämfört med äldre standardbehandling särskilt huruvida risken för synhotande och behandlingskrävande diabetesretinopati påverkas.

Elisabet Granstam
Elisabet Granstam