Cathepsin S - en potentiell markör för Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en sjukdom där kroppens eget immunsystem påverkar tår- och salivkörtlar som då leder till ögon- resp muntorrhet. Även andra deler av kroppen kan komma att påverkas och resultera i allmän trötthet, njursvikt, problem med hjärt- och lungfunktion, tarmsystemet, samt leda till en ökad risk för att drabbas av lymfom.

Idag finns ingen bra biologisk markör för Sjögrens syndrom utan en diagnos kräver flera positiva test, men nyligen rapporterades om förhöjda nivåer av ett protein, Catepsin S, i tårarna både från djurmodeller och Sjögren-patienter. Halterna hos de senare var 41 ggr högre jämfört med friska kontrollpersoner. I en andra studie visade samma grupp att höjningen av Catepsin S var associerat med en minskning i aktiviteten av inhibitorer till proteinnedbrytande proteiner. Detta skulle kunna vara kopplat till en ökad nedbrytning av tårarnas andra proteiner.

Syftet med föreliggande projekt är därför att som en del av ett samarbete med en forskargrupp i Los Angeles undersöka om deras resultat gäller även i patienter med annan etnisk bakgrund, dvs i en Nordisk population, både hos patienter med Sjögrens syndrom, men också andra sjukdomar som påverkar de främre delarna av ögat och eller andra delar av kroppen, t ex reumatism.

Peter Gierow
Peter Gierow