Syn- och ögonfunktion hos prematurfödda barn vid 6,5 samt 12 års ålder - nationellt respektive regionalt (Sverige respektive Uppsala)

För tidigt födda barn har en ökad risk för syn- och ögonproblem jämfört med barn födda i normal tid. I nyföddhetsperioden drabbas många av näthinnesjukdomen ROP (Retinopathy of prematurity). Befolkningsstudier, bl.a. svenska studier, har visat ökad risk för problem hos barn med svår ROP och fr.a. för de som behandlats för sin ROP. De flesta behandlas med laser av perifera näthinnan, men enstaka extremt omogna barn med mycket svår ROP har under det senaste decenniet behandlats med injektioner i ögat av s.k. Anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Långtidseffekten av detta preparat är emellertid inte helt känd.

Forskningsplanen innefattar fyra delstudier, med övergripande syfte att öka kunskapen om utfall av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn i åldrarna 6,5 – 12 år. Resultaten kommer att jämföras med kontrollgrupper av barn i samma ålder. De två första studierna innefattar syn- och ögonfunktion hos 6,5-års behandlade barn i Sverige inom ramen för SWEDROP (nationellt kvalitetsregister för ROP) samt en mer detaljerad undersökning av de barn som har behandlats med Anti-VEGF. Den tredje studien innefattar undersökning av näthinnans funktion med sk multifokalt ERG hos extremt tidigt födda barn vid 12 års ålder. I den fjärde studien, ett samarbetsprojekt med barnläkare och psykologer, har en 12-års-uppföljning av syn- och ögonfunktion av prematurfödda barn i Uppsala län åren 2004-2007 (den sk ”LOVIS”-studien) genomförts och resultaten kommer att ställas mot neurologiskt och kognitivt utfall hos barnen.

Ovanstående studier kommer förhoppningsvis att bidra med ökad kunskap och förståelse av för tidigt födda barns synfunktion. Det är också vår förhoppning att denna kunskap ska bidra till ett förbättrat omhändertagande av dessa barn, med rätt information till deras familjer och med adekvat stöd i skolan. Uppföljningen av barn som behandlats med Anti-VEGF-injektion i ögat kommer att bidra med ny kunskap om långtidsutfall av syn- och ögonfunktion, vilket tidigare har varit otillräckligt kartlagt.

Gerd Holmström
Gerd Holmström