Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma Trial (AMUM)

Malignt melanom utgånget från ögats druvhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör i ögat hos vuxna. Varje år diagnosticeras 60 till 80 svenska patienter med sjukdomen. Globalt är incidensen minst 7 000 fall per år. Vid diagnos har mindre än fem procent av patienter med uvealt melanom upptäckbara metastaser. Över tid utvecklar dock upp till hälften metastaser, även om ögat opererats omedelbart efter att tumören har upptäckts. När väl metastaser har upptäckts växer de snabbt och aggressivt och medianpatienten överlever bara ett år. Ett stort antal kliniska studier genomförs och har genomförts för att förlänga överlevnaden i metastaserat uvealt melanom, men hittills har ingen behandling visats göra större skillnad, inklusive cytostatika, kirurgi eller den typen av modern checkpointbehandling som dramatiskt förbättrat överlevnaden i hudmelanom. Uvealt melanom är därmed närmast den enda cancer som har samma dystra prognos nu som i mitten av förra seklet. Detta vill vi råda bot på.

Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma trial (AMUM) är en randomiserad dubbelblind klinisk studie där vi vill pröva om adjuvant behandling med Melatonin till natten kan förebygga utvecklingenav metastaser. Primärt utfallsmått är andelen patienter som utvecklat metastaser 5 år efter diagnos i Melatonin versus placeboarm. Studien omfattar totalt 120 patienter med hög risk att utveckla metastas och planeras börja rekrytera patienter under 2022.

Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar