Analys av sackadiska ögonrörelser med eye-tracking teknik för värdering av kognitiva synfunktioner

En bra synfunktion förutsätter ett friskt öga, opåverkade synbanor, en god ögonmotorisk kontroll samt normala kognitiva och synperceptuella förmågor. Om någon av dessa synkomponenter inte fungerar normalt leder det till en försämrad synfunktion vilket påverkar vardagliga aktiviteter såsom att känna igen ansikten, läsning, att kunna förflytta sig säkert m.fl. Vid en typisk undersökning av ögon och syn framträder de vanligast förekommande avvikelserna tydligt och förklarar orsaken till synbesvär. I vilken utsträckning nedsatta kognitiva förmågor inom uppmärksamhet, mental processhastighet, arbetsminne och exekutiv förmåga leder till synbesvär är svårare att värdera med de metoder som idag används inom synhälsoområdet.

Analys av kognitiva funktioner genom analys av ögonrörelser med eye-tracking har visats ha god korrelation mot traditionella neuropsykologiska metoder och har även fördelar vid tillstånd där patientens kommunikationsförmåga är nedsatt. Frågan i detta projekt är om vi kan använda ögonrörelsetester för att skatta en kognitiv nedsättning för att få en bättre förståelse för patientens synbesvär? Det finns en robust litteratur kring den neurofysiologiska grunden för sackadiska ögonrörelser vilket är av speciellt intresse i detta projekt. Detta gör ögonrörelseanalysen med eye-tracking extra intressant för screening av patienter med hjärnskador, även inom synvården. Därtill är metoden snabb att genomföra vilket är gynnsamt om patienten lider av hjärntrötthet och en försämrad koncentrationsförmåga.

Tony Pansell
Tony Pansell