Chronic inflammation in patients treated for neovascular age-related macular degeneration – investigating new treatment pathways

Age-related macular degeneration is an irreversible eye disease that affects approximately 196 million people worldwide and 67 million in Europe (expected increase of 15% by 2050). The neovascular type of age-related macular degeneration (nAMD) and the treatments required to control the disease represent a significant and prolonged burden to patients. Vascular endothelial growth factors (anti-VEGF) injections are the treatments that help to control the progression of nAMD; however, the disease can still cause severe irreversible vision loss in more than 80% of the patients. In our group we are investigating if cytokines (small proteins secreted by a broad range of cells of the immune system) present in blood plasma of people treated for nAMD are higher than in people without the disease. We are also investigating if levels of chronic inflammation markers are correlate with nAMD treatment outcomes. Our hypothesis is that some cytokines are elevated in people with nAMD leading to chronic inflammation which causes disease recurrence. Increased understanding of the relationship between efficacy of the treatments and the levels of cytokines can lead to the development of new therapies that target cytokines other than VEGF. Results of this research will open new possibilities to ophthalmologists controlling the progression of nAMD that go beyond the currently established practice. By exploring new pathways for disease mechanisms and therapies this research will contribute to reduce the burden of the disease in patients and health care systems.

 
Åldersrelaterad makuladegeneration är en irreversibel ögonsjukdom som drabbar cirka 196 miljoner människor världen över och 67 miljoner i Europa och förväntas öka med 15% fram till 2050. Den neovaskulära typen av åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och de behandlingar som krävs för att kontrollera sjukdomen utgör en betydande och långvarig börda för patienterna. Injektioner innehållande anti-vaskulära endotelcellstillväxtfaktorer (anti-VEGF) är den behandling som hjälper till att kontrollera utvecklingen av nAMD; men trots det kan sjukdomen fortfarande orsaka allvarlig irreversibel synförlust hos mer än 80% av patienterna. I vår grupp undersöker vi om cytokiner (små proteiner som utsöndras av ett stort antal celler i immunsystemet) i blodplasman hos personer som behandlas för nAMD är högre än hos de utan sjukdomen. Vi undersöker också om nivåer av kroniska inflammationsmarkörer är korrelerade med nAMDs behandlingsresultat. Vår hypotes är att vissa cytokiner är förhöjda hos personer med nAMD vilket leder till kronisk inflammation som i sin tur orsakar återfall av sjukdomen. Ökad förståelse för sambandet mellan nivåerna av cytokiner och behandlingens effektivitet kan leda till utveckling av nya behandlingar som riktar sig mot andra cytokiner än VEGF. Resultaten av denna forskning kommer att öppna nya möjligheter för ögonläkare som kontrollerar utvecklingen av nAMD som går längre än den för närvarande etablerade praxis. Genom att utforska nya vägar för sjukdomsmekanismer och behandlingar kommer denna forskning att bidra till att minska sjukdomsbördan hos patienter och sjukvårdsystemet.

 

António Filipe Macedo
António Filipe Macedo