Mikroinvasiv Schlemm´s kanal kirurgi vid glaukom

Öppenvinkelglaukom är en av de främsta orsakerna till blindhet i Sverige och drabbar omkring 5% av alla svenskar över 70 år. Orsaken till glaukom är inte helt klarlagd, men ett förhöjt ögontryck bidrar till sjukdomsutvecklingen. Målet med glaukombehandling är därför att sänka ögontrycket. Kirurgi är det mest effektiva sättet att sänka ögontrycket på, men klassiska kirurgiska metoder har stora risker och används därför i regel sent i sjukdomsförloppet. Under senare år har det utvecklats nya säkrare operationsmetoder, så kallad mikroinvasiv glaukomkirurgi. Målet med detta forskningsprojekt är att studera två av dessa mikrokirurgiska tekniker: Kahook Dual Blade (KDB) och iStent Inject (iStent). Båda dessa metoder verkar genom att öka utflödet av vätska från Schlemm´s kanal som är belägen mellan hornhinnan och senhinnan i ögats främre kammare. KDB är en kniv som skär bort en remsa av väggen i kanal och iStent är två små rör som placeras i kanalen. 

KDB och iStent kombineras ofta med gråstarrskirurgi eftersom operationstiden då endast förlängs med ett par minuter och utan mycket större risker än vad själva gråstarrsoperationen i sig medför. Många patienter med glaukom utvecklar gråstarr och kan därmed vara aktuella för denna typ av mikroinvasiv kirurgi. Målet med pågående projekt är att undersöka om KDB och iStent i kombination med gråstarrskirurgi ger ett bättre reglerat ögontryck jämfört med enbart gråstarrskirurgi. Om metoderna KDB och iStent visar sig ha bestående effekt på ögontrycket kan det på sikt leda till att fler patienter med glaukom får tillgång till denna typ av kirurgi, vilket förhoppningsvis kan minska risken för allvarlig synnedsättning och blindhet.

  

Anna Barkander
Anna Barkander