Behandling och sjukdomsutveckling av glaukom (Glaucoma Intensive Treatment Study – GITS)

Öppenvinkelglaukom (grön starr) är en kronisk irreversibel progredierande sjukdom, vilket betyder att den inte går att bota och att den förvärras med tiden. Förhöjt ögontryck är den enda behandlingsbara riskfaktorn, både för utveckling och försämring av glaukom. Det råder hög evidens för att den trycksänkande behandling har god effekt på sjukdomsförloppet. Den rådande rekommenderade behandlingsstrategin är start med ett läkemedel (1 droppe), som stegvis ökas vid behov tills en ”säker nivå” av ögontryck uppnåtts, dvs en nivå där försämringen av synfältet upphört eller minskat så att utveckling av allvarlig synskada förhindras. Den ”säkra nivån” brukar benämnas som det individuella måltrycket. Ett måltryck sätts ofta redan vid tid för diagnos, och baseras då på kända riskfaktorer för progress. Tyvärr ger riskfaktorerna en dålig prognos av försämringshastigheten, det första måltrycket blir ofta mest en gissning. Vi ämnade undersöka om initial intensiv behandling kunde minska risken för att utveckla allvarlig synskada.

Vi startade GITS i mars 2013 med syfte att besvara frågan och testade två olika initiala behandlingsstrategier: 1.den idag rekommenderade att starta med monoterapi som stegvis ökas vid behov. 2. initial intensiv behandling med multiterapi samt laserbehandling. Vi har publicerat en interim-rapport baserad på 3-årsdata som visade att försämringshastigheten var långsammare i den multibehandlade än i den monobehandlade gruppen. I april 2022 hade samtliga patienter passerat sin 5-års kontroll och datainsamlingen avslutades. Vi har påbörjat analys av 5-års data. Jämförelse av synfältsprogress mellan grupperna kommer att ske på olika sätt: antal som visar försämring enligt förutbestämda kriterium, försämringshastighet, och antal som riskerar att utveckla allvarlig synskada under sin livstid.  Bekräftas 3-årsresultaten, eller har det skett en utjämning mellan grupperna? Denna fråga och ett flertal andra för sekundära frågor kommer att analyseras och rapporteras under de kommande 2-3 åren. 

Boel Bengtsson
Boel Bengtsson
Lunds universitet