Transkriptomanalys av tidiga skeden av retinoblastoma cancerbildning

I denna studien används sk ”single cell RNA” sekvenseringsanalys av två nyframtagna modeller för barnögontumören retinoblastom. Ögonfonden har tidigare givit stöd för arbetet att ta fram modellerna. Analyserna låter oss att ta reda på vilka gener är påslagna och hur de regleras, dels i enskilda nyblivna cancerceller, dels i celler just innan de blivit cancerceller och dels hur dessa enskilda celler förhåller sig till den större grupp (population) av olika normala celler som de kommer från. Vi analyserar ca 50 tusen celler och får resultat hur våra drygt 20 tusen gener är reglerade. Detta möjliggör att vi kan kartlägga exakt hur de tidiga nybildade cancercellerna förhåller sig till olika normala celler för att veta från vilken celltyp cancern kommer från. Vi kan även undersöka vilka gener som är påslagna i cellerna och börja förstå i detalj vad som bidrar till att just vissa celler ger cancern och inte andra.

Cancern uppstår tidigt i ögat på små barn och dessa tidiga skeenden kan tom ha skett redan innan födseln vilket gör det extra svårt att studera. Vi använder stamceller som efter olika behandlingar i vävnadskultur bildar mänsklig näthinna. Vi kan sedan få cancern att utvecklas i dessa ”mini” organ som kallas näthinneorganoider. Som viktigt komplement används också en embryonala kycklingögon med retinoblastom.

Vår forskning ger kunskap om tidiga skeden av cancerbildningen och kan därmed bidra till att kunna utveckla mer specifik behandling mot retinoblastom som ska slå tidigt under bildningen av cancern. Forskningen om näthinneorganoider ger även kunskap om hur tex. fotoreceptorer kan bildas i vävnadskulturer för att användas inom cellterapi.

Finn Hallböök
Finn Hallböök
Uppsala universitet