Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt

Målet med detta projekt är att definiera ögats och synsystemets funktion samt form och uppbyggnad i relation till tillväxt och hjärt-kärlsjukdomar hos måttligt för tidigt födda barn och ungdomar. Inte bara barn födda extremt för tidigt utan även barn födda måttligt för tidigt har visats sig ha en ökad risk för påverkan senare i livet, däribland hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck. Påverkan på öga och synutveckling av att vara extremt för tidigt född är relativt välkänt men väldigt lite har studerats om syn- och ögonpåverkan hos barn och ungdomar födda måttligt för tidigt.

Eftersom hjärnans tillväxt och synsystemet inte är färdigutvecklat och därmed påverkbart i yngre åldrar borde förebyggande åtgärder och/eller behandling kunna ge positiva effekter även senare i barnaåren. Ögonbotten kan studeras och objektiva mätningar kan utföras av synnerv, näthinnans tjocklek och näthinnekärl. Genom att använda sig av metoder för att studera synsystemets funktioner och ögon- och kärluppbyggnad skulle det, förutom ge ökad kunskap om sjukdomsmekanismer och prognos, även kunna leda fram till förebyggande åtgärder och/eller behandling som visar sig i en mer optimal ögon- och synutveckling. 

Detta projekt rör en allt större del av våra barn och ungdomar som växer upp idag. Det är därför av stor vikt att vidare studera kopplingen mellan ögats uppbyggnad och synfunktion och tillväxt och utveckling av hjärt- kärlsjukdomar senare i livet hos barn födda måttligt för tidigt, vilka är den undergrupp av för tidigt födda barn som ökar mest och som utgör ca 80% av dessa barn. 

Syftet med projektet är: 1. Att definiera ögats och synsystemets funktion och uppbyggnad i relation till tillväxt och hjärt-kärlsjukdomar hos måttligt för tidigt födda barn och ungdomar, med eller utan tillväxthämning. 2. Att testa hypotesen att preeklampsi (havandeskapsförgiftning) hos modern påverkar ögon- och synutveckling hos barnet samt kan ge upphov till hjärtkärl påverkan senare i livet. 

Marita Andersson Grönlund
Marita Andersson Grönlund