Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Keratokonus är en hornhinnesjukdom som drabbar >1:1500 individer och obehandlad leder till uttalade brytningsfel och livslångt försämrad synkvalitet. Med corneal crosslinking (CXL) kan hornhinnan förstärkas med riboflavin och UV-ljus, och sjukdomen hejdas. Vi studerar Photorefractive Intrastromal Crosslinking, PiXL, där hornhinnans olika delar bestrålas med olika mycket UV-ljus, vilket vi visat ger förbättrad synkvalitet. I nuvarande fas studerar vi effekten av hög syrekoncentration vid behandlingen och behandling utan avlägsnande av hornhinnas epitel. Studien involverar 40 personer med keratokonus som randomiseras mellan att behandlas med konventionell CXL och PiXL. Behandlingseffekten utvärderas med bl.a. mätningar av hornhinnans struktur och optik och synfunktion. Uppföljning sker efter 1, 3, 6 och 12 månader.

 

Myopi (närsynthet) ökar kraftigt i västvärlden. I Sverige behandlas årligen c:a 8000 ögon med laser för närsynthet. Våra preliminära resultat visar att PiXL kan omforma hornhinnan på liknande sätt som laser. Vi studerar nu effekten av PiXL för låggradig myopi i en studie involverande 120 ögon med 1 års uppföljning enligt samma protokoll som för keratokonus.

 

PiXL kan således ge reducerade brytningsfel vid både keratokonus och myopi, och kan bli ett värdefullt tillskott vid behandling av båda tillstånden. Vår forskargrupp ligger långt fram i forskningsfältet nationellt och internationellt, och har en bred kompetens inom avancerad optik och biomekanik vilket är en förutsättning för att kunna driva den här typen av forskning.

Anders Behndig
Anders Behndig