Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie

En stor del av befolkningen över 70 år har grå starr, och gråstarrkirurgi är den vanligaste operationen i västvärlden. För 20 år sedan registrerades alla patienter som under en ettårsperiod gråstarropererades vid Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus. Totalt 810 patienter kom att ingå i studien.  Patienterna undersöktes före och efter operationen samt har genomgått ögonundersökning även 5, 10, 15 respektive 20 år efter operationen.

Vid senaste undersökningen kunde 100 patienter delta i ögonundersökningen av de 133 som fortfaramde är i livet. 

Syftet med undersökningen är att utvärdera nyttan av gråstarrkirurgi för patienten i ett längre tidsperspektiv. Vi vill veta hur i hur stor utsträckning synfunktionen bevaras på lång sikt samt om sena problem orsakade av operationen uppstår. Ett annat viktigt syfte är att utvärdera hur andra ögonsjukdomar än grå starr kan påverka. 

Det är av stor betydelse för folkhälsan att en så omfattande verksamhet som gråstarrkirurgi utvärderas utifrån ett patientnyttoperspektiv. Genom att projektet på ett systematiskt sätt följer och undersöker samma patienter med samma metodik under lång tidsperiod kan man mäta förändringar i synfunktionen som annars skulle vara svåra att få en heltäckande bild av. En ökad andel äldre i befolkningen talar för att befolkningens behov av gråstarroperation kommer att vara fortsatt stort.

Genom att följa upp detta förhållandevis stora material som följts under lång tid får man ny och viktig information om långsiktiga förändringar i synfunktionen för denna patientgrupp.

Eva Mönestam
Eva Mönestam