Att förutse progress av uvealt melanom

Malignt melanom i ögats åderhinna är den vanligaste ögontumören hos vuxna. Varje år drabbas ungefär 70-80 personer i Sverige av sjukdomen. Vanligen behandlas patienten med lokal strålbehandling eller genom att ögat tas bort. Detta innebär i sig i regel ingen fara för livet. Men ungefär hälften av dessa patienter utvecklar senare dottersvulster i andra delar av kroppen, vanligast i levern. Har väl en dottersvulst utvecklats är överlevnaden i genomsnitt bara ett halvår.

I dagsläget är det svårt att på förhand avgöra vilka patienter som senare kommer få dottersvulster. 

Detta projekt syftar därför till att lära oss mer om just detta: Om hur risken för dottersvulster tidigt kan uppskattas utifrån genetiska och kemiska förändringar. Målet är att hitta säkra och lättillgängliga lösningar som snart kan användas i vardagen. Detta är en förutsättning för att läkaren ska kunna lämna god information till patienten, för att kunna planera vård och efterkontroller, och för att sedermera utveckla behandlingsmetoder för de patienter som har störst risk att drabbas av dottersvulster.

Huvudsökanden har inbjudits till att bedriva denna forskning vid ett laboratorium i Atlanta, USA, tillsammans med internationell expertis inom området.

Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar