Ögonfondens utlysning 2024

 

Forskningsanslag och stipendier till Ögon- och Synforskning

 

Ögonfonden bildades 1984 under namnet Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond av Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Synskadades Riksförbund. Ändamålet med stiftelsen är att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar och synskador samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga.

Under år 2023 hade Ögonfonden möjlighet att dela ut drygt 6 miljoner kr till ögon- och synforskning och vi uppmuntrar forskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten att söka stöd under 2024 i form av projektanslag (tidigare år 140 - 250 tkr) och forskningsstipendier (tidigare år 20 tkr).

Ögonfonden välkomnar all forskning som riktar sig mot att förstå, förebygga och behandla olika tillstånd som orsakar blindhet och nedsatt syn, samt mot att förbättra livskvaliteten för dem som drabbas av synnedsättning. Stödet ges till bland annat medicinsk och interdisciplinär grundforskning, forskning i tidig translationell preklinisk fas, klinisk forskning inklusive kliniska prövningar och epidemiologiska studier, utveckling av medicinska och tekniska lösningar och produkter med fokus på diagnostik och behandlingsmetoder, samt all hälsovårdsforskning som syftar till att förbättra rehabilitering och träning för personer med synnedsättning.

 

Ansökan öppen

Ansökan, som sker helt digitalt, skall vara inkommen senast 2024-02-29 till ansokningar@ogonfonden.se

Notera att Ögonfonden från 2024 tillämpar nya bedömningskriterier.

Blanketten för ansökan laddar du ner här: 2024 Anslag stipendium

Välkommen med din ansökan!

 

Maria Thereza Perez
Vetenskaplig sekreterare
Ögonfonden

61 milj

har Ögonfonden delat ut sedan 1989

Välj år

Anslag för 2023

Mario-Alexander Economou Stockholm
Forskning: Inhibition of Insulin-like growth factor 1 receptor (IGFI-R) for uveal melanoma and angiogenesis related eye diseases.
Neil Lagali , Linköping
Forskning: Corneal homeostasis in a cross-linked collagen environment: two longitudinal morphologic studies.
Anders Kvanta , Stockholm
Forskning: Ögonsjukdomen makuladegeneration: Molekylära mekanismer och utveckling av nya behandlingsmetoder.
Maria Kugelberg , Stockholm
Forskning: Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi hos barn och vuxna.
Per Knutsson , Mölndal
Forskning: Adaptiv optik för högupplöst näthinnefotografering.
Kjell Johansson , Örebro
Forskning: Humana neuronala progenitorceller och förlängd överlevnad av skadade fotoreceptorer.
Lena Ivert , Stockholm
Forskning: Effects of Resveratrol with a high fat and suger (HFS) diet in ageing rhesus monkeys.
Finn Hallböök , Uppsala
Forskning: Müllercellernas svar och funktion vid experimentell ganglioncelldöd hos råtta i modeller för glaukom.
Birgitta Ejdervik , Sundsvall
Forskning: Riskfaktorer för katarakt
Yihai Cao Stockholm
Forskning: Discovery, mechanistic characterization and therapeutic evaluation of angiogenesis inhibitors in a clinically relevant adult retinopathy model.
Dimitrios Bizios , Malmö
Forskning: Machine Learning Algorithms for Improved Glaucoma Diagnosis.
Sten Andréasson , Lund
Forskning: Kongenital retinoschis - Experimentell och klinisk forskning av en ärftlig ögonsjukdom där behandling nu ter sig bli en realitet.
Charlotta All-Ericsson , Stockholm
Forskning: Ocular melanoma and skin melanoma: molecular biology and potential therapeutic implication.
Satpal Ahuja , Lund
Forskning: In vivo and ex vivo activities of proteinases and their endogenous inhibitors in retinas of control and rd1 mouse model of Retinitis Pigmentosa.
Stefan Löfgren , Stockholm
Forskning: Skade- och reparationsmekanismer i ögats lins.
Ulf Stenevi , Mölndal
Forskning: Myofibroblasternas roll vid external disease.
Charlotta All-Ericsson, Stockholm
egulators of G-protein signaling in uveal melanoma: Potential therapeutic targets
Sven Crafoord, Örebro
Örebro Experimental vitreous substitution
Sten Andreasson, Lund
Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar
Saptal Ahuja, Lund
Profiling of retinal synapse glycoproteins of wt and rd1 mouse model of retinitis pigmentosa
Kugelberg, Maria , Stockholm
Forskning: Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi
Mönestam, Eva , Umeå
Forskning: Synfunktionsproblem och glistenings i den intraokulära linsen, en longitudinell studie
Ayala, Marcelo , Stockholm
Forskning: Effekter av upprepad laser (SLT) behandling mot ögontrycket
Schatz, Patrik , Malmö
Forskning: Nya behandlingsstrategier vid näthinnesjukdomar med excessiv ansamling av lipofuscin
André, Helder , Stockholm
Forskning: Assessment od hypioxia-inducible factors in CNV for gene therapy
Hellgren, Kerstin , Stockholm
Forskning: EXPRESS - Extremely PREterm infants in Sweden
Ahl, Ing-Marie , Linköping
Forskning: Predicting transplant rejection: using aniridia as a model system
Gustafsson, Jörgen , Kalmar
Forskning: Vision Enabling
Edén, Ulla , Linköping
Forskning: Hornhinneförändringar vid aniridi
Engelsberg, Karl , Lund
Forskning: Odling och transplantation av retina: teknik, morfologi och biologi
Ivert, Lena , Stockholm
Forskning: Studier av ögonförändringar, ffa ögonbottenförändringar hos åldrande Rhesus Apor. Kan Resveratrolbehandling vara ett alternativ att minska den åldrande processen
Samolov, Branka , Stockholm
Forskning: Molekylära och cellulära mekanismer vid kärlnybildning i hornhinna
Gesslein, Bodil , Lund
Forskning: Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl
Löfgren, Stefan , Stockholm
Forskning: Antioxidativa reparationsmekanismer i ögonlinsen
Agardh, Elisabet , Malmö
Forskning: How to monitor and preserve vision in diabetic retinopathy
Holmström, Gerd, Uppsala
Forskning: Syn- och ögonfunktion hos för tidigt födda barn - regionala och nationella studier
Behndig, Anders, Umeå
Forskning: Utveckling och utvärdering av en ny behandlingsregim för keratoconus
Kvanta, Anders , Stockholm
Forskning: Makuladegeneration: Molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder
Ghosh, Fredrik , Lund
Forskning: Retinal transplantation - strategies for clinical therapy
Söderberg, Per , Uppsala
Forskning: Åldersrelaterad grå starr, molekylära mekanismer, modifiering av känslighet med antioxidanter och betydelsen av exponering för infraröd strålning
Ekström, Per , Lund
Forskning: Ärftlig näthinnedegeneration
Andréasson, Sten , Lund
Forskning: Clinical studies in patients from the Swedish RP-registry for identifying familiess suitable for upcoming treatment trials
Danielsson, Patrik , Umeå
Forskning: Icke-neuronala signaksubstansers betydelse för degeneration och ärrbildning i cornea
André, Helder , Stockholm
Forskning: Assessment od hypioxia-inducible factors in CNV for gene therapy
Gustafsson, Jörgen , Kalmar
Forskning: Vision Enabling
Johansson, Kjell , Örebro
Forskning: Humana neuronala stamceller: Identifiering av tillväxtfaktorer samt deras terapeutiska
Jing-Xia, Liu , Umeå
Forskning: The molecular portfolio of the neuromuscular junctions of human extraocular muscle
Lindström, Mona , Umeå
Forskning: Ögonmusklernas satellitceller
Zetterberg, Madeleine , Göteborg
Forskning: Genpolymorfismer hos superoxiddismutas och association med katarakt
Ivert, Lena , Stockholm
Forskning: Studier av ögonförändringar, ffa ögonbottenförändringar hos åldrande Rhesus Apor. Kan Resveratrolbehandling vara ett alternativ att minska den åldrande processen
Samolov, Branka , Stockholm
Forskning: Molekylära och cellulära mekanismer vid kärlnybildning i hornhinna
Malmsjö, Malin , Lund
Forskning: Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl
Perez, Maria-Thereza , Lund
Forskning: Novel strategy to increae the efficacy of survival mechanisms in retinal diseases
Kjellström, Sten , Lund
Forskning: Experimental and clinical research regarding treatment of congenital rtinoschisis
Petersen, Anne , Göteborg
Forskning: Detection and quantification of lens proteins modified by ROS - implication in cataract development
Lindén, Christina , Umeå
Forskning: Utveckling av modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik
Anders Kvanta, Stockholm
Regenerativ cell- och genterapi vid makuladegeneration med retinala pigmentepitelceller deriverade från embryonala stamceller.
Malin Malmsjö, Lund
Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl.
Christina Lindén, Umeå
Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom
Neil Lagali, Linköping
Quantification of Corneal Nerve Parameters in Vivo for Early Diagnosis of Diabetic Neuropathy
Anders Kvanta, Stockholm
Regenerativ cell- och genterapi vid makuladegeneration med retinala pigmentepitelceller deriverade från embryonala stamceller.
Malin Malmsjö, Lund
Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl.
Christina Lindén, Umeå
Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom
Neil Lagali, Linköping
Quantification of Corneal Nerve Parameters in Vivo for Early Diagnosis of Diabetic Neuropathy
Sven Crafoord, Örebro
Örebro Experimental vitreous substitution
Charlotta All-Ericsson, Stockholm
Regulators of G-protein signaling in uveal melanoma: Potential therapeutic targets
Saptal Ahuja, Lund
Profiling of retinal synapse glycoproteins of wt and rd1 mouse model of retinitis pigmentosa
Sten Andreasson, Lund
Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar
Marie Burstedt, Umeå
Forskning:Retinala dystrofier i norra Sverige, fördjupande kliniska studier inför framtida behandlingsalternativ
Berit Byström, Umeå
Korneala dystrofier i norra Sverige
Lidija Tomic, Uppsala
Dynamisk svarsberoende refraktionering
Lena Ivert, Stockholm
Patogenesen av maculas åldrande, AMD hos rhesus apor
Ulla Edén, Linköping
Eight year follow up of patients with aniridia
Per Montan, Stockholm
Sent lossnad intraokulär lins - bakgrund och resultat
Eva Mönestam, Umeå
Trycksänkning efter gråstarrsoperation hos patienter med grön starr. Möjligheter till prediktion av trycksänkningens storlek, samt postoperativ effekt på längre sikt inklusive hälsoekonomiska aspekter
David Epstein, Stockholm
Vitamin D deficiency as a risk factor for retinal vein occlusion - a case controlled study
Malin Malmsjö, Lund
Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl
Anders Kvanta, Stockholm
Stamcellsbehandling vid retinal- och makuladegeneration
Sten Andreasson, Lund
Genterapi möjlighet för ärftliga näthinnesjukdomar
Lena Gunhaga, Umeå
Molekylära signaler som styr tidig utveckling av näthinnan och linsen
Kjell Johansson, Örebro
Näthinnans neuropatologi: degenerationsmekanismer i fotoreceptorer och tillväxtfaktorers protektiva effekt
Gerd Holmström, Uppsala
Retinal morfologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (< v27)
JingXia Liu, Umeå
The Molecular Portfolio of the Neuromuscular Junctions of Human Extraocular Muscle
Christina Lindén, Umeå
Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom
Per Ekström, Lund
Retinitis pigmentosa: Frisättning av cGMP kan vara en ny aspekt
Marie Burstedt, Umeå
Retinis pigmentosa i Norra Sverige, molekylärgenetiska och fördjupade kliniska studier med inriktning mot framtida behandlingsalternativ
Leif Johnson, Lund
Re-energizing the metabolically challenged photoreceptor - the mitochondria in Retinis Pigmentosa
Irina Golovleva, Umeå
Ny typ av kornea dystrofi i norra Sverige - funktionella studier
Helder André, Stockholm
Cell and Gene Therapy in Experimental Models of Macular Degeneration
Stefan Löfgren, Stockholm
Normativa papillrelaterade OCT-data hos friska hyperopa barn
Mona Lindström, Umeå
Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer
Anne Petersen, Göteborg
Immunoproteasome activation and expression in human lens epithelial cells during oxidative stress
Anders Behndig, Umeå
Behandling av hornhinnesjukdomen keratokonus med avancerad crosslinkin
Maria Kugelberg, Stockholm
Långsam frisättning av anti-inflammatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi
Sonya Stenfelt, Stockholm
Nya metoder för säkrare och effektivare stamcellsterapi för behandling av torr AMD
Ulria Kjellström, Lund
Geno- och fenotypkaraktärisering vid ABCA4associerade retinala degenerationer inklusive retinitis pigmentosa och narkosanpassning av elektrofysiologiska metoder.
Camilla Molin, Kalmar
Komplementsystemets involvering vid åldersrelaterad makuladegeneration
Lars Malmqvist, Uppsala
UCST-A fast test of spectral contrast sensitivity
Ulla Edén, Linköping
Congenital aniridia and the ocular surface
Zhaohua Yu
Damage mechanisms of infrared radiation induced cataract
Sten Andreasson, Lund
Genterapi en möjlighet för ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt.
Per Fagerholm, Linköping
Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor på människa.
Lena Gunhaga, Umeå
Identifiera molekylära interaktioner som koordinerar tidig utveckling av näthinnan och linsen.
Anders Kvanta, Stockholm
Stamcellsbehandling vid retinal-­‐ och makuladegeneration.
Irina Golovleva, Umeå
Is epithelial recurrent erosion dystrophy (ERED) caused by COL17A1 cured by natural gene therapy?
Per Ekström, Lund
Sjukdomsmekanismer i Retinis pigmentosa: cGMP som nyckelspelare.
Per Söderberg, Uppsala
Reduktion av kataraktsjuklighet.
Christina Lindén, Umeå
Behandling av sjukdomsutveckling vid glaukom (GITS).
Gerd Holmström, Uppsala
Retinal morfologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (< v27).
Anders Behndig, Umeå
Behandling av hornhinnesjukdomen keratokonus med avancerad crosslinking.
JingXia Liu, Umeå
The Molecular Portfolio of the Neuromuscular Junctions of Human Extraocular Muscle.
Kjell Johansson, Örebro
Amyloidbildning, autofagi och caspase ‐1 aktivering i odlad näthinna från gris.
Camilla Molin, Kalmar
Purinergisk signalering och komplementaktivering i den vuxna näthinnan ‐ involvering vid experimentell AMD.
Helder André, Stockholm
Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration.
Mona Lindström, Umeå
Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer.
Helena Filipsson Nyström, Göteborg
Thyroidera associated oftalmopati ‐ en komplikation Helena Filipsson Nyströ till Graves sjukdom.
Gauti Johannesson, Umeå
Blodflöde i arteria ophthalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom.
Berit Byström, Umeå
Korneala dystrofier i norra Sverige.
Robert Ihnatko, Linköping
Analysis and identification of components in aniridic tears.
Peter Söderkvist, Linköping
Identification and functional characterization of genes involved in ocular malformations.
JingXia Liu, Umeå
The molecular portfolio of the extraocular muscles.
Maria Kugelberg, Stockholm
Långsam frisättning av anti-inflamatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi.
Helena Filipsson Nyström, Göteborg
Thyroidera associerad oftalmopati- en komplikation till Graves sjukdom.
Ulrica Englund Johansson, Lund
Optic nerve restoration- Studies of key chemickal and physical components.
Per Ekström, Lund
Sjukdomsmekanismer i Retinitis pigmentosa: cGMP-systemet som terapimål.
Berit Byström, Umeå
Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting.
Gauti Johannesson, Umeå
Blodflöde i arteria ophthalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom.
Mona Lindström, Umeå
Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer.
Helder André, Stockholm
Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration.
Karl-Johan Hellgren, Karlstad
Tidig synfunktionsförändring vid diabetes.
Elisabet Granstam, Västerås
Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid.
Kristina Teär Fahnehjelm, Stockholm
Synnervsmissbildningar hos barn: kartläggning av synfunktioner, ögonkarakteristika samt associerade medicinska och neuropsykiatriska komplikationer.
Yang Yunlong, Stockholm
Mechanistic study of obestity-induced photoreceptor loss.
Oleksiy Buznyk, Linköping
Bioengineered corneal substitutes with anti-VEGF release system.
Staffan Schedin, Umeå
3-dimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom.
Berit Byström, Umeå
Korneala dystrofier i norra Sverige.
Patrik Schatz, Lund
Analys av genetiska faktorer och näthinnans struktur vid kärlsjukdom i näthinnan och kongenital stationär nattblindhet.
David Epstein, Stockholm
En randomiserad dubbelblind fas 4 studie för behandling med Aflibercept och Ranibizumab enligt en "Treat-and-Extend" regim vid retinal centralvensocklusion.
Berit Byström, Umeå
Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting.
Neil Lagali, Linköping
Preclinical evaluation of novel inhibitors of ocular inflammation-induced angiogenesis.
Per Fagerholm, Linköping
Penetrating corneal grafts using biosyntetic corneas.
Finn Hallböök, Uppsala
En stamcellsbaserad modell av mänsklig näthinneutveckling för studier av ögoncancern retinoblastoms uppkomst.
Christina Lindén, Umeå
Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom (GITS).
Gerd Holmström, Uppsala
Retinal mofologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (före vecka 27) - utveckling till 12 års ålder.
Anders Kvanta, Stockholm
Regeneration av makuladegeneration med näthinneceller från embryonala stamceller.
Leif Carlsson, Umeå
Regulation of eye development by the mTOR signalling pathway.
Malin Malmsjö, Lund
Ögontumörkirurgi optimeras med hjälpav nya tekniker för blodflödesmätning - möjlighet för autu transplantation av ögonlock.
Lena Gunhaga, Umeå
Identifiera reglering och roll av Mab21I2 under tidig utveckling av näthinnan.
Boel Bengtsson, Malmö
Long-term effect of delayed anti glaucoma treatment in eyes with manifest glaucoma.
Madeleine Zetterberg, Mölndal
Skademekanismer och prevention av katarakt
Kjell Johansson, Örebro
Amyloidbildning och autofagi i odlad näthinna från gris.
Eva Larsson, Uppsala
Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn 1988-90 i Stockholms län.
Patrik Schatz, Lund
Analys av genetiska faktorer och näthinnans struktur vid kärlsjukdom i näthinnan och kongenital stationär nattblindhet.
Anders Behndig, Umeå
Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi.
Lene Martin, Mälardalen
Individspecifik bedömning av risken för synskada vid diabetes
Maria Kugelberg, Stockholm
Resultat av operation av barnkatarakter 1998-2015 på S:t Eriks Ögonsjukhus
Eva Larsson, Uppsala
Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län
Gauti Jóhannesson, Umeå
Metabolic biomarkers in the glaucomatous brain - A multidisciplinary Study on a Novel PET-MRI Technique -
Lena Gunhaga, Umeå
Tids- och regions-styrd blockering av Mab21L2 som modellsystem för kolobom och anoftalmi
Per Ekström, Lund
Behandling av Retinitis Pigmentosa: cGMP-systemet som nyckelspelare
Niklas Arnberg, Umeå
Kolhydraters betydelse för virus-orsakade ögoninfektioner
Patrik Danielson, Umeå
Mekanismer för sårläkning och ärrbildningi ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser
Leif Carlsson, Umeå
Regulation of eye development and retinal vascularisation by the mTORC1 signalling pathway
Anders Behndig, Umeå
Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi
Per Söderberg, Uppsala
Reduction of cataract morbidity
Fredrik Ghosh, Lund
Retinal Biomechanics: Stretch-to-See
Christina Lindén, Umeå
GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter
Anders Kvanta, Stockholm
Regeneration av makuladegeneration med genmodifierade näthinneceller framställda av pluripotenta stamceller
Malin Malmsjö, Lund
Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker
Irina Golovleva, Umeå
Functional studies of molecular mechanisms in epithelial recurrent erosion dystrophy and retinal disorders
Marita Andersson Grönlund, Göteborg
Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt
Marie Burstedt, Umeå
Ett ljus i mörkret, studier av retinala dystrofier i Norra Sverige
Ulrika Kjellström, Lund
Diagnos, prognos och behandling vid ABCA4associerade och andra retinala degenerationer och narkosanpassning av elektrofysiologiska metoder
Jingxia Liu, Umeå
The molecular portfolio of the extraocular muscles
Mona Lindström, Umeå
Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer
Daniel Nyqvist, Stockholm
WNT/beta-catenin signaling in retina and brain vessel growth and barrier function
Ulrika Englund Johansson, Lund
Mekanismer som styr regeneration av retinala ganglieceller - mot en behandling för glaukom
Monica Lövestam Adrian, Lund
Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar
Lasse Jensen, Linköping
Molecular drivers of proliferative diabetic retinopathy
Elisabet Granstam, Uppsala
Utvärdering av fotografering med OCT-angiografi vid våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)
Eva Mönestam, Umeå
Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie
Anne Petersen, Göteborg
Immunoproteasome expression in the human lens at different age and cataract type
Patrik Schatz, Lund
Nya retinala degenerationer, injektionsbehandling
Sten Andréasson
Sten Andréasson
Diagnostik och Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt
Gunnel Hellgren
Molecular defense against retinopathy of prematurity - Platelet function and retinal neuro-angiogenesis
Marita Andersson Grönlund
Marita Andersson Grönlund
Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt
André Helder
Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration
Björn Hammar
Björn Hammar
Ny banbrytande metod kan enklare ställa diagnos vid komplicerad kärlsjukdom
Finn Hallböök
Continued studies of a stem cell-based model for retinoblastoma carcinogenesis
Irina Golovleva
Var är vi på väg: genetiken är nyckel till behandling av ärftliga näthinne- och hornhinne-sjukdomar
David Epstein
David Epstein
Recidivrisk hos AMD patienter efter avslutad anti-VEGF injektionsbehandling enligt “Treat-and-Extend” regim
Per Ekström
Mekanismen bakom Retinitis pigmentosa: cGMP-systemet som nyckelspelare
Patrik Danielson
Patrik Danielson
Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser
Ulf Dahlstrand
Ulf Dahlstrand
Diffus reflektansspektroskopi och fotoakustik för avgränsning av tumörmarginaler
Leif Carlsson
Leif Carlsson
Regulation of retinal vasularization by the mTORC1 signalling pathway
Tomas Bro
Nära ögat? - Ökar myopi i Sverige?
Berit Byström
Hereditary disorders affecting cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting
Gysbert-Botho van Setten
Linsens betydelse för glaukom
Anders Behndig
Anders Behndig
Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi
Hammurabi Bartuma
Hammurabi Bartuma
Stamcellsbehandling av torr makuladegeneration, en bra bit på vägen att uppnå målet
Henrik Barth
Experimental  vitreous substitution
Niklas Arnberg
Kolhydraters betydelse för virusorsakade ögoninfektioner
Maria Angeles Rodriguez Garcia
Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer
Sten Andréasson
Sten Andréasson
Diagnostik och behandling av ärftliga ögonsjukdomar. Fortsättningsprojekt
Charlotta All-Eriksson
Charlotta All-Eriksson
Survival, Intraarterial Chemotherapy, Reproductive Decisions and Quality of Life in Patients with Retinoblastoma
Eva Larsson
Eva Larsson
Populationsbaserad 25-års-uppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län
Ida Maria Westin
Ida Maria Westin
Functional study of two intronic variants in the EYS gene associated with recessive retinitis pigmentosa
Peter Söderkvist
Peter Söderkvist
Identification and functional characterization of genes involved in eye development
Per Söderberg
Morphometric measurement of glaucoma with PIMD
Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Att förutse progress av uvealt melanom
Patrik Schatz
Patrik Schatz
Komplikationer till diabetesretinopati och nya former av ärftliga recessiva näthinnesjukdomar
Khashayar Memarzadeh
Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker
Malin Malmsjö
Malin Malmsjö
Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker
Eva Mönestam
Eva Mönestam
Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie
Monica Lövestam Adrian
Monica Lövestam Adrian
Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar
JingXia Liu
The molecular portfolio of the extraocular muscles: the role of desmin
Ann Hellström
En studie med målsättning att bevara faktorer i cirkulerande blod väsentliga för normal utveckling hos prematurfödda barn
Neil Lagali
Neil Lagali
Utvärdering av nya anti-inflammatoriska strategier mot kärlnybildning i kornea
Anders Kvanta
Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller
Maria Kugelberg
Maria Kugelberg
Kongenital katarakt och kontaktlinser
Ulrika Kjellström
Ulrika Kjellström
Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4-associerade åkommor
Kjell Johansson
Experimentell näthinneskada: Retinal demens och mikrogliaaktivering
Gauti Johannesson
METABOLIC BIOMARKERS IN THE GLAUCOMATOUS BRAIN - A multidisciplinary Study on a Novel PET-MRI Technique
Lena Ivert
The ultrastructure and spatial distribution of lipofuscin and melanosomes in aging monkey retinal epithelium and development of drusen
Gerd Holmström
Retinal morfologi och funktion hos extremt tidigt födda barn (<27 veckor) - utveckling upp till 12 års ålder
Malin Hernebring
Malin Hernebring
Skyddande effekter av PA28 mot oxidativ stress och katarakt
Marita Andersson Grönlund
Marita Andersson Grönlund
Defining the Importance of Eye Morphology and Visual Function for Growth and Development of Cardiovascular Disease in Children Born Moderately-to-Late Preterm
Malin Hernebring
Malin Hernebring
Skyddande effekter av PA28αβ mot oxidativ stress och katarakt
Poya Hård Af Segerstad
Poya Hård Af Segerstad
Komplikationsrisker med grå starrkirurgi
Kristina Teär Fahnehjelm
Kristina Teär Fahnehjelm
Optikusmissbildningar, mikroftalmus och anoftalmus hos barn. Synfunktioner, ögonkaraktäristika inkl OCT fynd, livskvalitet samt konformer/protestillpassning
Leif Carlsson
Leif Carlsson
Regulation of retinal vascularisation by the mTORC1 signalling pathway
Ulrika Kjellström
Ulrika Kjellström
Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4associerade åkommor
Soufien Sghari
Soufien Sghari
Non-visual opsins and iris contraction in relation to glaucoma
Philip Riedl
Philip Riedl
Lins-, och näthinneförändringar vid tryckkammarbehandling
Gerd Holmström
Gerd Holmström
Retinal morfologi och funktion hos extremt tidigt födda barn (< 27 veckor) – utveckling upp till 12 års ålder
Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp
Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde
Christina Lindén
Christina Lindén
GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter
Chatarina Löfqvist
Chatarina Löfqvist
The localization and timing of post-translational modifications of BDNF in extremely preterm infants
Anthony Mukwaya
Anthony Mukwaya
Characterizing retinal revascularization and evaluation of novel therapeutic interventions for nAMD relapse
Berit Byström
Berit Byström
Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting
Anders Kvanta
Anders Kvanta
Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller
Fatima Pedrosa Domellöf
Fatima Pedrosa Domellöf
Structural changes and signaling pathways in patients with aniridia-related keratopathy
Patrik Danielson
Patrik Danielson
Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser
Lena Jacobson
Lena Jacobson
Ganglion cell morphology identifies children with damage to the retro-geniculate visual pathways
Malin Wennström
Malin Wennström
Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom
Camilla Mohlin
Camilla Mohlin
Faktor H som ny behandlingsform vid åldersrelaterad makuladegeneration
James Tribble
James Tribble
Targeting NMNAT2 activity as a treatment for glaucoma
Pete Williams
Pete Williams
Studier av neuronal metabolism och mitokondrier för neuroprotektion vid glaukom
Sten Andréasson
Sten Andréasson
Utveckling av ny diagnostik och ny behandling av ärftliga ögonsjukdomar.
Alberto Dominguez-Vincent
Alberto Dominguez-Vincent
Retinal Vascularity and Inner Retinal Layers Evaluation as Novel Markers in Multiple Sclerosis
Zhaohua Yu
Zhaohua Yu
UVR-300nm induced density decrease of LECs in vivo - a potential solution to prevent PCO
Lena Gunhaga
Lena Gunhaga
Hur påverkar ljusreceptorer linsens utveckling och funktion?
Elisabet Granstam
Elisabet Granstam
Diabetesretinopati och SGLT2-behandling hos patienter med nydebuterad typ 2 diabetes - en delstudie i SMARTESTstudien
Helen Setterud
Helen Setterud
Utökad screening för glaukom hos optiker – en strategi för att förbättra glaukomsjukvården i Östergötland?
Jingxia Liu
Jingxia Liu
The molecular portfolio of the extraocular muscles: the role of desmin
Finn Hallböök
Finn Hallböök
Retinoider från stamceller: Modell för studier av ögoncancern retinoblastom och näthinneutveckling
Marita Andersson Grönlund
Marita Andersson Grönlund
Defining the Importance of Eye Morphology and Visual Function for Growth and Development of Cardiovascular Disease in Children Born Moderately-to-Late Preterm
Peter Gierow
Peter Gierow
Cathepsin S - en potentiell markör för Sjögrens syndrom
Anders Kvanta
Anders Kvanta
Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller
Ulrica Englund Johansson
Ulrica Englund Johansson
Retinala degenerationer - Hur fungerar stamcellsbaserade terapier och kan kontrollerad administration av faktorer göras med nanopartiklar?
Anders Behndig
Anders Behndig
Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi
Per Ekström
Per Ekström
Ärftlig näthinnedegeneration: cGMP-systemet som nyckelspelare och terapimål
Christina Lindén
Christina Lindén
GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter
Eva Larsson
Eva Larsson
Uppföljning av syn-och ögonfunktion hos barn med icke-syndromal kraniosynostos
Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Att förutse och förebygga död i uvealt melanom
Xin Zhou
Xin Zhou
Mitochondrial DNA deletions exacerbate corneal scar formation by inducing persistent inflammation
Xiaoyuan Ren
Xiaoyuan Ren
Metabolic and redox regulation by NXNL1 encoded proteins for gene therapy of retinitis pigmentosa
Sten Andréasson
Sten Andréasson
Utveckling av ny diagnostik och ny behandling av ärftliga ögonsjukdomar. Fortsättningsprojekt
Pete Williams
Pete Williams
Nikotinamids effekt på retinala gangliecellers metabolism vid glaukom
Leif Carlsson
Leif Carlsson
Identification and characterization of novel genes regulating eye development
Helder André
Helder André
Nya genterapistrategier för hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration
Filippo Locri
Filippo Locri
Optimizing Adeno-associated Virus for Gene Therapy Treatment of Macular Degeneration
Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp
Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde
Bodil Gesslein
Bodil Gesslein
Utveckling och klinisk implementering av fotoakustisk som ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för tumörkirurgi
Rafi Sheikh
Rafi Sheikh
Fotoakustik för icke-invasiv diagnostik av temporalisarterit
Ulrika Kjellström
Ulrika Kjellström
Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4associerade åkommor
Helder André
Helder André
Hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration genom genterapi
Marcelo Ayala
Marcelo Ayala
Optimalt behandlingsprotokoll för SLT
Berit Byström
Berit Byström
Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat
Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp
Perfusionsmonitorering med laser speckel vid ögonlockskirurgi och kryobehandling
Anders Heijl
Anders Heijl
Det obehandlade ögontryckets betydelse för korrekt måltryck vid glaukom
Gerd Holmström
Gerd Holmström
Syn- och ögonfunktion hos prematurfödda barn vid 6,5 samt 12 års ålder - nationellt respektive regionalt (Sverige respektive Uppsala)
Filippo Locri
Filippo Locri
Optimering av adeno-associerade virus som vektorer för genterapi inom behandling av makuladegeneration
António Filipe Macedo
António Filipe Macedo
Chronic inflammation in patients treated for neovascular age-related macular degeneration – investigating new treatment pathways
Tony Pansell
Tony Pansell
Analys av sackadiska ögonrörelser med eye-tracking teknik för värdering av kognitiva synfunktioner
Georgios Sotiriou
Georgios Sotiriou
Nanoparticle-mediated delivery of novel NAD-generating drugs for glaucoma treatment
Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma Trial (AMUM)
Kristin Teär Fahnehjelm
Kristin Teär Fahnehjelm
Avsaknad av ögon, mikroögon eller synnervsmissbildningar hos barn och unga – ögonfynd, diagnostiska metoder, samsjuklighet, sömnhormonanalyser och livskvalitet. 
James Tribble
James Tribble
Populärvetenskaplig sammanfattning - Targeting microglia driven neuroinflammation as a treatment for glaucoma
Gysbert van Setten
Gysbert van Setten
Osmokinetik - Revolution inom Torra Ögats Patofysiologi En ny parameter för diagnos och behandling
Pete Williams
Pete Williams
Utvärdering av nya NAD-genererande läkemedel för att förhindra nervdegeneration och mitokondriedysfunktion
Helder André
Helder André
Karolinska Institutet
Hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration genom genterapi
Anna Barkander
Anna Barkander
Mikroinvasiv Schlemm´s kanal kirurgi vid glaukom
Boel Bengtsson
Boel Bengtsson
Lunds universitet
Behandling och sjukdomsutveckling av glaukom (Glaucoma Intensive Treatment Study – GITS)
Tomas Bro
Tomas Bro
Höglandssjukhuset i Eksjö
Idrottsrelaterade ögonskador från padel
Berit Byström
Berit Byström
Umeå universitet
Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat 
Leif Carlsson
Leif Carlsson
Umeå universitet
Characterization of genes regulating retinal development
Beatrice Casslén
Beatrice Casslén
Sahlgrenska
Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet
Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp
Karolinska Institutet
Perfusionsmonitorering och effekter av kärlsammandragande läkemedel vid ögonplastikkirurgi
Patrik Danielson
Patrik Danielson
Umeå universitet
Vad är mekanismerna bakom sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna?
David Epstein
David Epstein
Karolinska Institutet
OCT och OCT-angiografi markörer för prognosbestämning vid grenvensocklusion
Lena Gunhaga
Lena Gunhaga
Umeå universitet
Studera hur ljus påverkar pupillens ljusreflex i relation till ögonsjukdomar
Finn Hallböök
Finn Hallböök
Uppsala universitet
Transkriptomanalys av tidiga skeden av retinoblastoma cancerbildning
Lars Jakobsson
Lars Jakobsson
Karolinska Institutet
Studier av ögats kärlträd
Gauti Johannesson
Gauti Johannesson
Umeå universitet
Neuroprotektiv behandling av glaukom - En klinisk randomiserad studie för utvärdering av nikotinamid
Anders Kvanta
Anders Kvanta
Karolinska Institutet
Utveckling av stamcellsbaserad behandling vid makuladegeneration
Filippo Locri
Filippo Locri
Karolinska Institutet
Establishing gene therapy treatments for Macular Degeneration in large-eyed animal models
Pia Lundgren
Pia Lundgren
Göteborgs universitet
Blood components and angiogenic factors for prediction, prevention and treatment of Retinopathy of Prematurity
Linda Lundström
Linda Lundström
KTH
Ögats bildkvalitet och myopikontroll hos barn
Malin Malmsjö
Malin Malmsjö
Lunds universitet
Utveckling av nya avbildningstekniker för tumörkirurgi i ögonregionen
Maria Nilsson
Maria Nilsson
Karolinska Institutet
Kartläggning och uppföljning avseende synstatus och livskvalitet hos anlagsbärare av Lebers heriditära optikusneuropati
Amin Saremi
Amin Saremi
Umeå universitet
Smart navigationshjälpmedel för synskadade
Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Karolinska Institutet
Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma trial (AMUM)
James Tribble
James Tribble
Karolinska Institutet
Targeting Galectin-3 for neuroprotection in glaucoma
Abinaya Venkataraman
Abinaya Venkataraman
Karolinska Institutet
Development of image analysis algorithm to detect early retinal changes
Tobias Wibble
Tobias Wibble
Karolinska Institutet
Blickstabiliserande ögonrörelser och deras roll vid förvärvade hjärnskador och sensoriska sjukdomar
Pete Williams
Pete Williams
Karolinska Institutet
Utvärdering av nya NAD-genererande läkemedel för att förhindra nervdegeneration och mitokondriedysfunktion
Marita Andersson Grönlund
Marita Andersson Grönlund
Örebro universitet/Göteborgs universitet
Hälsoekonomiska aspekter gällande screening av ögoninflammation, ögonkomplikationer och behandling av barn och ungdomar med barnreumatism
Anders Behndig
Anders Behndig
Umeå universitet
Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus
Marie Burstedt
Marie Burstedt
Umeå universitet
Ett ljus i mörkret, studier på ärftliga näthinnesjukdomar i Norrland
Berit Byström
Berit Byström
Umeå universitet
Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat
Sven Crafoord
Sven Crafoord
Örebro universitet
Långtidsuppföljning vid kirurgi av lamellära makulahål. En retrospektiv konsekutiv studie av operationer mellan 2013-2019
Ulf Dahlstrand
Ulf Dahlstrand
Lunds universitet
Optimering av skelningskirurgi genom implementering av nya avbildningstekniker för blodflödesmätningar
Patrik Danielson
Patrik Danielson
Umeå universitet
Vad är mekanismerna bakom sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna?
Alberto Domínguez-Vicent
Alberto Domínguez-Vicent
Karolinska Institutet
Kartläggning av epitelets tjocklek vid diagnos och uppföljning av korneala ektasier
Lotta Gränse
Lotta Gränse
Lunds universitet
Utveckling av diagnostik hos barn med ärftliga ögonsjukdomar och oklar synnedsättning
Finn Hallböök
Finn Hallböök
Uppsala universitet
Humana retinala organoider för analys och utvärdering av behandling av barnögoncancern retinoblastom och andra retinala patologier
Johan Isaksson-Daun
Johan Isaksson-Daun
Lunds Tekniska högskola
Audomni — Utveckling och utvärdering av ett förflyttningshjälpmedel för blinda och kraftigt synnedsatta personer
Lars Jakobsson
Lars Jakobsson
Karolinska Institutet
Studier av kärlrelaterad ögonsjukdom – att klarsynt se helheten
Gauti Johannesson
Gauti Johannesson
Umeå universitet
Neuroprotektiv behandling av glaukom - En klinisk randomiserad studie för utvärdering av nikotinamid
Ulrika Kjellström
Ulrika Kjellström
Lunds universitet
Kartläggning av fenotyp-genotypkoppling vid retinala dystrofier och dövblindssyndrom för optimerad diagnos, prognos, uppföljning och behandling
Monica Lövestam Adrian
Monica Lövestam Adrian
Lunds universitet
Att utvärdera choroidala blodflödet medels OCT-A vid uveiter
Per Montan
Per Montan
Karolinska Institutet
Studier av akantamöbakeratit i Sverige och Norden, förekomst, handläggning, fenotyp och genotyp
Maria Nilsson
Maria Nilsson
Karolinska Institutet
Kartläggning och uppföljning avseende synstatus och livskvalitet hos anlagsbärare av Lebers heriditära optikusneuropati
HannaMaria Öhnell
HannaMaria Öhnell
Lunds universitet
RISC- Retinal imaging study of children
Fatima Pedrosa Domellöf
Fatima Pedrosa Domellöf
Umeå universitet
Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad
Abinaya Priya Venkataraman
Abinaya Priya Venkataraman
Karolinska Institutet
Utveckling av metoder för bildanalys av näthinnan
Laurence Querat
Laurence Querat
Karolinska Institutet
Utveckling av Min Ögonhälsa: en digital plattform för patienter och vårdgivare
Xiaoyuan Ren
Xiaoyuan Ren
Karolinska Institutet
NXNL1-kodade proteiner i behandlingen av retinitis pigmentosa: Att slå två flugor i en smäll
Gunnar Schulte
Gunnar Schulte
Karolinska Institutet
Frizzled 4-inriktade molekyler för nya behandlingsstrategier av retinala vaskulariseringsstörningar
Rafi Sheik
Rafi Sheik
Lunds universitet
Fotoakustik för icke-invasiv diagnostik av temporalisarterit
Georgios Sotiriou
Georgios Sotiriou
Karolinska Institutet
Leverans av NAD-genererande läkemedel med nanopartiklar för behandling av glaukom
Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Karolinska Institutet
Utveckling av ett öppet tillgängligt verktyg baserat på artificiell intelligens för bedömning av födelsemärken i ögonbotten
James Tribble
James Tribble
Karolinska Institutet
Galectin-3 som ett mål för neuroskydd 
Gysbert van Setten
Gysbert van Setten
Karolinska Institutet
En nyckel sensor i ögat: GPR-68 (guaninnukleotid bindande protein) som "molekylär regulator" i ögats (pato-) fysiologi
Pete Williams
Pete Williams
Karolinska Institutet
NAD-metabolism som mål för neuroskydd vid åldersrelaterad oftalmiska och neurodegenerativa sjukdomar